FAQ

Veel gestelde vragen

Wat eisen wij van ING?

ING, stop direct met de financiering van de fossiele industrie. Daaronder verstaan we kredietverlening en dienstverlening aan de fossiele industrie in al zijn aspecten: van exploratie, winning, transport tot en met verkoop. Dus: sluit de geldkraan voor olie, kolen en gas. Nu!

Wat is ING voor bank?

Behalve een grote bank voor consumenten (zo’n acht miljoen rekeninghouders), is ING ook een grote internationale zakenbank. Het verleent financiële diensten aan kleine en grote bedrijven, in Nederland en wereldwijd. Het is de ‘huisbankier’ voor de rijksoverheid, waaronder de Belastingdienst. Overigens zijn sommige grote gemeenten overgestapt naar een andere bank, uit ontevredenheid over misstanden bij ING. De bank kwam in 2018 in aanraking met justitie doordat het te weinig deed tegen witwassen. Eerder, in 2009, werd ING tijdens de kredietcrisis met belastinggeld behoed voor faillissement.

Wat is dat eigenlijk, fossiel?

‘Fossiel’ staat voor fossiele brandstoffen. Dat zijn stoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit resten van planten en dieren. Bij de verbranding ervan komt energie vrij. De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie, bruinkool en steenkool. Toepassingen zijn onder meer benzine en diesel voor het wegverkeer, kerosine voor de luchtvaart en stookolie voor de scheepvaart. Kolen worden veelal verbrand in centrales, om elektriciteit op te wekken. Het grote nadeel van het verbranden van fossiele brandstoffen is dat er veel CO2 bij vrijkomt, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. 

Wat financiert ING precies aan fossiel?

De ING financiert de fossiele industrie met het kolossale bedrag van bijna 51 miljard euro, sinds het Parijsakkoord in 2015. De 51 miljard euro is in zes jaar tijd verdeeld over verschillende soorten projecten. Waaronder:

  • Tussen 2016 en 2019 stopte de bank bijna 300 miljoen euro in olie- en gaswinning op de Noordpool, net dat deel van de wereld waar de temperatuur razendsnel oploopt.
  • Tot 2020 investeerde ING zo’n 400 miljoen in de meest vervuilende fossiele brandstof, namelijk kolen.
  • Ruim 5 miljard (!) ging naar uitbreiding van de fossiele industrie, in een tijd dat de enige route krimp van deze industrie kan zijn.
  • In vloeibaar natuurgas (LNG) heeft ING 2,3 miljard euro aan investeringen uitstaan.

Zo’n 500 miljoen euro zit in offshore boren naar olie en gas.

Bron: BankTrack.org

Doet ING dan niets goed?

Jawel, na 2016 is ING gestopt met investeren in het extreem vervuilende ‘fracking’, en na 2019 ook met investeren in teerzanden. Ook geeft ING geen nieuwe financiering meer voor kolengestookte energiecentrales en wil het de bestaande financiering afbouwen naar ‘nagenoeg nul’ in 2025.

Kan ING zomaar stoppen met de financiering van fossiel?

Ja, dat is haalbaar: al een aantal jaar heeft ING een miljardenwinst behaald. Het gaat ook niet om het afschrijven van bestaande leningen, maar om het niet meer verstrekken nieuwe leningen. Dit kan de bank makkelijk opvangen. Andere banken kunnen het ook: Triodos bijvoorbeeld belegt 100% fossielvrij en wil in 2035 al helemaal klimaatneutraal zijn.

Wat zegt ING zelf over haar klimaatdoelen?

ING verklaart de klimaatdoelen van Parijs te steunen, om de opwarming van de aarde ‘ruim beneden de 2 graden’ te houden. Ook ondertekende ING het Nederlandse Klimaatakkoord. De bank is lid van de internationale Net-Zero Banking Alliance, maar is daarin bepaald geen voorloper.

Een concrete belofte is om de financiering van ‘upstream’ olie- en gasproductie (het daadwerkelijk oppompen) te reduceren met 12% in 2025. Dat is natuurlijk veel te weinig en gaat bovendien niet over de financiering van de ‘mid- en downstream’ productie (bijvoorbeeld de aanleg van pijpleidingen en de bouw van tankstations), die ook onmisbaar is voor de fossiele industrie. 

Verder gaan de klimaatdoelen van ING alleen over het rechtstreeks uitlenen van geld, terwijl tweederde van de wereldwijde financiering bestaat uit ‘underwriting’ van aandelen- en obligatie-uitgiften. Door deze buiten beschouwing te laten, kan ING makkelijk doorgaan met het steunen van de fossiele industrie. 

ING zegt bovendien niets over de financiering van de uitbreiding van fossiele brandstoffen: elke activiteit om de exploratie en productie van olie en gas te vergroten of de olie- en gasinfrastructuur uit te breiden. Dit is bijzonder, omdat het Internationaal Energie Agentschap, waar Nederland ook lid van is, in 2021 opriep om niet meer te investeren in nieuwe fossiele brandstoffen, omdat dat in strijd is met de noodzakelijke route naar nul CO2-uitstoot.

Is ING dan tenminste transparant over zijn beleid?

Helaas niet. De bank geeft ieder jaar een rapport uit over impact en klimaatambities. Maar in deze rapporten worden verschillende maatstaven door elkaar gebruikt, waardoor de informatie moeilijk te doorgronden is. Het totaalbedrag dat in fossiele brandstoffen wordt gestoken, is in delen opgebroken en ondergebracht op verschillende plekken in het rapport. 

Zo rapporteert ING 3,6 miljard in upstream oil & gas te steken. Daarmee doet de bank net of dit de enige financiering van fossiel is.  Maar elders in het eigen klimaatrapport wordt iets meer dan 50% van hun power generation portfolio bestempeld als fossiel, en iets minder dan 50% als renewables. Dit terwijl de financiering van renewables door ING zelf becijferd wordt op 5,74 miljard. De fossiele financiering zou dus méér moeten zijn dan dat, en daarmee véél meer dan die gerapporteerde 3,6 miljard. 

De bank gebruikt voor iedere sector binnen de fossiele industrie een andere maatstaf. Soms is die absoluut maar ontbreken doelstellingen voor absolute emissies (hoeveel moet een fossiel bedrijf minder gaan uitstoten). Soms is de maatstaf relatief en wordt de prestatie van het ene bedrijf alleen vergeleken met die van andere bedrijven. Dat maakt het totaalbeeld van de fossiele financiering onduidelijk. 

Tegelijkertijd bouwt ING aan een groen imago door allerlei sponsoracties en donaties, bijvoorbeeld aan het kinderprogramma OERRR van Natuurmonumenten. 

Over financiële dienstverlening, zoals hulp bij het uitgeven van obligaties, geeft ING helemaal geen gedetailleerde informatie. We weten dus niet met welke deals de bank fossiele bedrijven ondersteunt. Dit terwijl wereldwijd het merendeel van de financiering van de fossiele industrie in deze vorm verstrekt wordt. 

Hoe moeten we het gedrag van ING interpreteren?

De woorden zijn mooi, de intenties misschien ook, maar de doelen zijn veel te zwak en in de uitvoering gaat het helemaal mis: ING is – samen met het ministerie van Economische Zaken – de grootste Nederlandse steunpilaar van de wereldwijde fossiele industrie. Daarmee helpt ING de klimaatcrisis aanjagen. Dat moet stoppen.

Is ING de enige bank die de klimaatcrisis aanjaagt?

Zeker niet. Ondanks vrijwillige onderlinge afspraken van de financiële sector om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs, veranderen de meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen te traag en te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De overheid moet daarom een klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren. Dit is een wettelijke plicht om alle leningen en beleggingen in lijn te brengen met het doel van het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad.

Wat is überhaupt de rol van financiële instellingen bij de klimaatcrisis?

De meeste onderzochte financiële instellingen steken nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. Zo wakkeren ze de klimaatcrisis verder aan. Om de aarde leefbaar te houden moeten ze direct stoppen met financieren van fossiele bedrijven. 

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten hun leningen en beleggingen voor fossiele energie snel verminderen om hun activiteiten in lijn te brengen het anderhalve graad-doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Ze moeten per direct een einde maken aan alle financiering voor:

  • nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas;
  • energieopwekking door kolencentrales;
  • ontginning van teeroliezanden;
  • olie- en gaswinning in poolgebieden (onshore en offshore);
  • de uitbreiding van infrastructuur die kan leiden tot lock-in van fossiele energie.

Bron: “Grote banken, pensioenfondsen en verzekeraars nog niet Paris-proof”, Eerlijke Geldwijzer, 26 oktober 2021

Hoe verhoudt de eis van Milieudefensie aan ING zich tot onze eis?

Milieudefensie heeft in januari 2022 een brief gestuurd aan de 29 belangrijkste vervuilers van Nederland, en ze gevraagd om voor 15 april met een klimaatplan komen en te laten zien hoe ze hun CO2-uitstoot zo snel mogelijk afbouwen. Onder deze bedrijven – uiteenlopend van Tata Steel en Schiphol tot Akzo Nobel en Unilever – bevindt zich ook ING. De eis gaat over álle klimaatimpact van ING en is daarmee breder dan die van Money Rebellion.

Wat is dat, Money Rebellion?

Money Rebellion is een groep binnen Extinction Rebellion die zich inzet om de grote geldstromen richting de fossiele industrie, te verleggen richting duurzame initiatieven. Eerder focuste de groep op pensioenfonds ABP, dat nog voor vele miljarden de fossiele industrie financierde. De campagne bestond onder meer uit meerdere bezettingen van de lobby van de hoofdkantoren van ABP in Amsterdam en Heerlen. In oktober 2021 kondigde ABP aan helemaal uit fossiel te stappen.

Wat kan ik doen?

Iedereen die negatief geraakt wordt door het financieel beleid van ING – in het geval van klimaatverandering is dat dus iedereen – kan een klacht indienen bij de bank. Je kunt de klacht mailen aan chief.compliance.officer@ing.com of indienen via de klachtenpagina. Gebruik gerust tekst van deze site voor je klacht.

Wij hebben een speciale pagina gemaakt met tips wat je zelf kunt doen.

Heeft het wel zin om iets te doen?

Actievoeren heeft beslist zin. Kijk naar de successen! Pensioenfonds ABP besloot 17 miljard euro uit fossiel terug te trekken na aanhoudende druk, onder andere vanuit Extinction Rebellion. Na protesten vanuit de klimaatbeweging heeft Shell zich teruggetrokken uit het omstreden Cambo olieveld bij de Shetland Eilanden.

top